Doelstellingen van de vzw

vzw SLIM werd opgericht op 14 oktober 2015, en zoals vermeld in de statuten loopt het werkingsjaar van 1 september tot 31 augustus.

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, om de bouw, het beheer, de verdere ontwikkeling, uitbating en verhuur van de nieuwe lokalen (gelegen aan de Imbroekstraat 80, 1930 Zaventem) van de Scouts en Gidsengroep Sint-Martinus Zaventem te verzorgen.

Onder de doelstelling dient onder meer begrepen te worden dat de VZW:

  1. Optreedt als bouwheer van de nieuwe lokalen;
  2. Optreedt als beheerder van de nieuwe lokalen en hun infrastructuur;
  3. De financiële middelen en bijdragen beheert ten voordele van en voortvloeiend uit de uitbating van de nieuwe lokalen;
  4. Materiële ondersteuning biedt aan Scouts Zaventem;
  5. De administratie verzorgt van de lokalen

De VZW houdt zich niet bezig met de dagelijkse werking van Scouts Zaventem op zich, deze blijft in hoofdzaak een feitelijke vereniging.

De Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het in orde brengen van het bouwdossier en het verzamelen en beheren van de nodige fondsen om de bouwplannen te realiseren. Voor het verzamelen van de nodige fondsen kunnen we rekenen op de enorme inspanningen die de Scoutsleiding jaar op jaar levert, subsidies van de gemeente en de giften van particulieren die op onze rekening worden gestort.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer het organiseren van diverse activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het voormelde ideële niet-winstgevende doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het ideële niet-winstgevende doel.